Skubiai reikalingas slaugytojo padėjėjas

Skubiai reikalingas slaugytojo padėjėjas dirbti „ Integralios pagalbos paslaugų, teikiamų namuose, plėtra ir kokybės gerinimas Panevėžio mieste“ projekte. Darbo laikas- 32 val. per savaitę. Išsamesnė informacija tel.; 867649460

Skubiai reikalingas komunikacijos koordinatorius

Pareigybės paskirtis – užtikrinti sklandų vidinės ir išorinės komunikacijos vykdymą.
Specialūs reikalavimai:
Turėti aukštąjį socialinių mokslų studijų srities išsilavinimą (prioritetas- aukštasis universitetinis
vadybos, socialinio darbo/pedagogikos, viešojo administravimo ar verslo administravimo srityje).
Turėti projektinio darbo patirties.
Išmanyti Lietuvos socialinės apsaugos sistemą, socialinės apsaugos ir žmogaus teisių apsaugos sritį reglamentuojančius teisės aktus, žinoti LR viešųjų pirkimų įstatymą, Lietuvos Respublikos mokesčių administravimą reglamentuojančius teisės aktus.
Turėti kompiuterinio raštingumo (Word, Excel, Power Point, Outlook), naudojimosi moderniomis ryšių ir informacijos rengimo, saugojimo, paieškos, perdavimo priemonėmis įgūdžių.
Gerai žinoti ir gebėti taikyti Dokumentų rengimo taisykles bei Dokumentų tvarkymo ir apskaitos
taisykles.
Turėti puikius informacijos sisteminimo ir pristatymo lietuvių kalba įgūdžius.
Anglų kalbos mokėjimas (raštu ir žodžiu).
Darbo pobūdis:
sekti kvietimus teikti projektų ir programų paraiškas, rengti ir /arba padėti Centro padalinių atstovams rengti projektų paraiškas, galimybių studijas, socialines programas ir panašius dokumentus, ieškoti ir koordinuoti paramos bei labdaros gavimą, dalyvauti Centro veiklos planavime, rengti ir teikti įvairią dokumentaciją – siunčiamų raštų, paklausimų, Centro direktoriaus įsakymų projektus, apibendrinti Centro padalinių teikiamus metinius darbo planus, ataskaitas, planuoti ir koordinuoti Centro vidinę komunikaciją, padėti rengti metinius, visuotinius susirinkimus, vykdyti darbuotojų informavimą ir konsultavimą, konsultuoti darbuotojus vidinės komunikacijos įrankių naudojimo klausimais.
Dokumentus pateikti iki spalio 4 d. A. Mackevičiaus 55 A, 233 kab. nuo 8 iki 16 val., (pietų pertrauka – nuo 12 iki 12.45 val.). Telefonas pasiteirauti 860419683.

Daugpilio delegacijos vizitas centre

Rugpjūčio 25d. Panevėžio socialinių paslaugų centre kartu su Panevėžio miesto savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos skyriaus darbuotojais lankėsi Daugpilio socialiniai darbuotojai. Jie susipažino su mūsų centre teikiamomis paslaugomis. Labai domėjosi vaikų globos namų pertvarka Lietuvoje. Svečiams parodėme ir neseniai nupirktą butą, kuriame įsikurs Bendruomeniniai vaikų globos namai. Pasidalinome patirtimi ir rūpesčiais. Palyginome, kas geriau pas mus, o kas pas mūsų kaimynus. Sulaukėme ir kvietimo atvykti į svečius pasidalinti patirtimi.dsc_0064 dsc_0026 dsc_0027 dsc_0028 dsc_0029 dsc_0031 dsc_0035 dsc_0036 dsc_0037 dsc_0039 dsc_0041 dsc_0042 dsc_0044 dsc_0049 dsc_0050 dsc_0051 dsc_0052 dsc_0057 dsc_0060 dsc_0061 dsc_0062

PANEVĖŽIO SOCIALINIŲ PASLAUGŲ CENTRAS PIRKS TVARKINGAI ĮRENGTĄ GYVENAMĄJĮ BŪSTĄ

Gyvenamojo būsto  kvadratūra ne mažesnė  nei 100 kv.m.

Name ar bute turi būti  ne mažiau kaip 4-5 kambariai. 3-4 kambariai ne mažesni nei po 12 kv.m., bendrasis kambarys ne mažiau 20 kv.m.  Tvarkingas sanitarinis mazgas, virtuvė (pageidautina su baldais ir buitine technika).

Tel. pasiteiravimui 8 675 71533, el.paštas  d.sabuliene@panspc.lt

REIKALINGAS SOCIALINIO DARBUOTOJO PADĖJĖJAS DARBUI SU SOCIALINĖS RIZIKOS VAIKAIS (5 ETATAI) BENDRUOMENINIUOSE VAIKŲ GLOBOS NAMUOSE

Darbo pobūdis:

dirbti savarankiškai pagal įgytą kvalifikaciją, teikiant socialines paslaugas vaikams, likusiems be tėvų globos, padedant socialiniams darbuotojams įgyvendinti Bendruomeninių vaikų globos namų tikslus.

Reikalavimai :

Turėti ne žemesnį kaip vidurinį išsilavinimą, būti išklausęs įžanginius socialinio darbuotojo padėjėjo mokymus.

Žinoti ir gebėti taikyti pirmosios medicininės pagalbos teikimo būdus.

Turėti teorinių bei praktinių žinių apie vaikų globą, integraciją, socializaciją, vaikų maitinimo reikalavimus.

Žinoti vaiko anatomijos, fiziologijos pagrindus, amžiaus tarpsnių bei specialiųjų poreikių ypatumus.

Žinoti ir gebėti taikyti Lietuvos socialinės apsaugos sistemą, socialinės apsaugos ir žmogaus teisių apsaugos sritį reglamentuojančius teisės aktus.

Gebėti kurti ir stiprinti žmonių ryšius, sėkmingai palaikyti ir teikti pagalbą.

Pretendentas turi pateikti CV, kvalifikaciją atitinkančius dokumentus (kopijas), asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą, prašymą leisti dalyvauti atrankoje, buvusių darbdavių rekomendacijas (jei turi).

Dokumentus pateikti iki  rugsėjo 5 d. A. Mackevičiaus 55 A 233 kab. nuo 8 iki 16 val., (pietų pertrauka – nuo 12 iki 12.45 val.). Telefonas pasiteirauti  8675 71533

 

 

REIKALINGAS SOCIALINIS DARBUOTOJAS DARBUI SU SOCIALINĖS RIZIKOS VAIKAIS (2 ETATAI) BENDRUOMENINIUOSE VAIKŲ GLOBOS NAMUOSE

 

Darbo pobūdis:

kurti ir stiprinti žmonių ryšius, planuoja ir organizuoti socialinį darbą, socialinių paslaugų teikimą.

 Reikalavimai

Turėti socialinio darbo kvalifikacinį (profesinio bakalauro, bakalauro, magistro) laipsnį arba socialinės pedagogikos kvalifikacinį (profesinio bakalauro, bakalauro, magistro) laipsnį ar socialinio pedagogo kvalifikaciją.

Žinoti ir gebėti taikyti pirmosios medicininės pagalbos teikimo būdus.

Žinoti ir gebėti taikyti Lietuvos socialinės apsaugos sistemą, socialinės apsaugos ir žmogaus teisių apsaugos sritį reglamentuojančius teisės aktus. Kelti kvalifikaciją pagal funkcijoms vykdyti nustatytus kvalifikacinius reikalavimus.

Suprasti  ir gebėti taikyti tarpinstitucinio bendradarbiavimo teisinius pagrindus.

Turėti kompiuterinio raštingumo (Word, Excel, Power point, Outlook), naudojimosi moderniomis ryšių ir informacijos rengimo, saugojimo, paieškos, perdavimo priemonėmis įgūdžių.

Gerai žinoti ir gebėti taikyti Dokumentų rengimo taisykles bei Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisykles.

Turėti konfliktų valdymo, efektyvaus bendravimo ir bendradarbiavimo, sprendimų priėmimo, planavimo ir veiklos organizavimo žinių bei jas taikyti praktiškai.

Žinoti socialinio darbuotojo veiklos ypatumus ir etikos standartus, reikalavimus socialinio darbuotojo asmenybei ir profesiniam tobulėjimui ir taikyti praktikoje.

Pretendentas turi pateikti CV, kvalifikaciją atitinkančius dokumentus (kopijas), asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą, prašymą leisti dalyvauti atrankoje, buvusių darbdavių rekomendacijas (jei turi).

Dokumentus pateikti iki  rugsėjo 5 d. A. Mackevičiaus 55 A 233 kab. nuo 8 iki 16 val., (pietų pertrauka – nuo 12 iki 12.45 val.). Telefonas pasiteirauti 8675 71533

REIKALINGAS SOCIALINIS DARBUOTOJAS GLOBAI IR ĮVAIKINIMUI 0,5 ETATO

 Darbo pobūdis:

 • organizuoti ir teikti paslaugas globėjams ir įtėviams;
 • vykdyti globos ir įvaikinimo socialinę reklamą, viešinimą žiniasklaidoje, internete, bendruomenėje, populiarinti globą šeimoje ir įvaikinimą;
 • rinkti ir kaupti informaciją apie globėjus (rūpintojus), įtėvius ir vaikus;
 • teikti išvadas ir pasiūlymus, dėl globėjams (rūpintiniams) ir įtėviams kylančių problemų;
 • ruošti ir teikti ataskaitas, kitą reikalingą informaciją institucijoms, globėjams (rūpintiniams) įtėviams;
 • užtikrinti kokybišką paslaugų teikimą ir kontrolę;

Reikalavimai darbuotojui:

 • turėti ne žemesnį kaip aukštąjį universitetinį socialinio darbo, socialinės pedagogikos, psichologijos išsilavinimą ir Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos prie socialinės apsaugos ir darbo ministerijos išduotą atestacijos pažymėjimą, suteikiantį teisę vykdyti asmenų pasirengimo globoti (rūpintis) ar įvaikinti vaiką, patikrinimą;
 • mokėti dirbti kompiuteriu, naudotis naujomis ryšių ir informacinio rengimo, saugojimo, paieškos ir perdavimo priemonėmis;
 • gebėti konsultuoti klientus, laikytis konfidencialumo;
 • savarankiškai planuoti, organizuoti savo veiklą;
 • turėti gerus bendravimo įgūdžius, būti empatišku;

Darbdavys įsipareigoja:

 • laiku mokamą darbo užmokestį;
 • galimybę įgyti vertingos socialinio darbo patirties ir tobulinti kompetenciją mokymuose;
 • turėti savo pereigoms vykdyti būtinas darbo sąlygas ir priemones;
 • naudotis teisėmis, kurias suteikia Darbo kodeksas bei kiti teisės aktai.

 

 

 

PANEVĖŽIO SOCIALINIŲ PASLAUGŲ CENTRAS ARTIMIAUSIU LAIKU ĮSTEIGS BENDRUOMENINIUS VAIKŲ GLOBOS NAMUS

Juose, planuojama, gyvens 6-8 vaikai. Didelė atsakomybė gula ir ant darbuotojų pečių. Jau dabar susipažįstama su naujomis patirtimis, bendradarbiaujama su įstaigomis, kurios dirba pagal šeimynos modelį. Ateityje bus skatinamas darbuotojų kompetencijų vystymas, užtikrinant kokybiškesnes paslaugas.
Vaikų globos sistemos pertvarkos 2016-2020 metų veiksmų plane numatytas perėjimas nuo institucinės globos prie šeimoje ir bendruomenėje teikiamų paslaugų likusiems be tėvų globos vaikams Lietuvoje.

Šie darbai svarbūs ir skirti tam, kad vaikai, kurie negali augti savo šeimose, turėtų vaikystę kuo panašesnėje aplinkoje.

Globos įstaigos dažnai būna uždaros, įsteigtos atskirai nuo bendruomenių, jose gyvenantys ar gyvenę vaikai  neturi galimybės suformuoti įprastų socialinių tinklų, kurie labai praverstų vėlesniuose jų gyvenimo etapuose. Prie viso to dar galima pridurti ir stigmą, siejamą su faktu, kad vaikystė ar dalis gyvenimo buvo praleista globos įstaigoje. Visos šios problemos smarkiai susiaurina šių vaikų ar žmonių su negalia gyvenimo galimybes, ypač jei žmogus globos įstaigoje praleido savo ankstyvąją vaikystę. Išėję iš įstaigos tokie žmonėsi yra labiau pažeidžiami, dažniau išnaudojami ir engiami, kadangi prasčiau žino savo teises.

Net du tarptautiniai žmogaus teisių dokumentai Jungtinių Tautų vaiko teisių konvencija ir Jungtinių Tautų neįgaliųjų teisių konvencija pabrėžia būtinybę investuoti į paramos šeimai ir bendruomenines paslaugas.

(Parengta pagal LR socalinės apsaugos ir darbo ministerijos informaciją)

Apie pertvarką suprantamai ir trumpai :
http://www.vaikoteises.lt/media/file/Globos%20pertvarka/Pertvarkos_pristatymas_susitikim.pdf

Panevežio socialinių paslaugų centras informuoja apie laisvas darbo vietas:

lankomosios priežiūros darbuotojas dirbti pilnu etatu,
specialistas globai ir įvaikinimui (GIMK) dirbti 0.5 etato.
Išsamesnė informacija darbo valandomis telefonu 860419683.

PANEVĖŽIO SOCIALINIŲ PASLAUGŲ CENTRE – DIDĖJA ADMINISTRACIJOS DĖMESYS DARBUOTOJŲ MOKYMUI IR KVALIFIKACIJOS TOBULINIMUI

Nuolat kintanti aplinka ir vis nauji socialiniam darbui keliami permainų iššūkiai skatina užtikrinti sistemingą ir nuolatinį darbuotojų mokymąsi. Be to, tikimasi, kad taip pavyks pagerinti praėjusių metų ne itin gerus centro psichosocialinių veiksnių tyrimo rezultatus.

Centro administracija parengė 2017-2018 metų darbuotojų ugdymo planą. Jį rengiant atsižvelgta į pačių darbuotojų poreikio įsivertinimo rezultatus, orientuotasi į tikslą, kad įgytos žinios realiai padėtų darbuotojui geriau atlikti savo darbą. Dėl to atsisakyta formalaus požiūrio: pigiausio varianto,  temų, kurios šiandien mažiau aktualios ar tiesiog „madingos“.

Teisės aktuose numatytos supervizijos – mokymosi formos, kurios padeda socialiniams darbuotojams atstatyti emocinę pusiausvyrą vyksta tradiciškai, ne pirmą sykį. Pastaruoju metu daugiau dėmesio skirta keitimuisi gerąja patirtimi, reflektavimui, tarpinstituciniam bendradarbiavimui, taip pat ir seminarams.

Darbuotojai, koordinuojami administracijos, dalyvavo pilotiniame projekte ir tobulino bei testavo svarbias darbui su šeimomis dokumentų formas. Pilotinio projekto dalyviai visą mėnesį mentoriaus ir konsultuos kitus darbuotojus. Centre pirmą kartą taikytas toks metodas, kuomet patys darbuotojai sukuria produktą ir konsultuoja kitus dėl jo taikymo. Keitimasis patirtimi svarbi komandinio darbo sąlyga, todėl ir ateityje tokia praktika bus skatinama.

Sprendžiant opius su vaikų globa susijusius darbo klausimus refelektuojama kasdienė darbo patirtis. Darbuotojai, Vaikų teisių apsaugos specialistai, savivaldybės administracijos atstovai dalinosi pasiekimais, diskutavo apie sunkumus ir bendrai ieškojo būdų jiems spręsti. Buvo pristatyta ir aptarta „Žolyno“, „Pastogės“ vaikų globos namų, kuriuose lankėsi darbuotojai, geroji praktika.

Apie senyvo amžiaus ir neįgalių asmenų globą, patirtimi dalintasi su Jonavos rajono neįgaliųjų veiklos centro specialistais, savanoriais iš Olandijos, Italijos. Jie pasakojo apie socialinį darbą savo šalyje.

Siekiant kompleksinio problemų sprendimo, Centro darbuotojai aktyviai įsitraukia į tarpinstitucinį  bendradarbiavimą. Priklausomai nuo problemos, komandoje dalyvauja policijos pareigūnai, savivaldybės administracija, psichologinės tarnybos ir kt. Visai neseniai vyko susitikimas ir socialinės rizikos asmenų problemų aptarimas dalyvaujant Priklausomybės ligų centro atstovams. Toks bendradarbiavimas praturtina veiklą naujomis įžvalgomis, konstruktyviais sprendimais, padeda išvengti konfliktų – išvengiama atsiribojimo „tai ne mūsų darbo sritis“ ar prisiėmimo funkcijų, mėginant atlikti kitų žinybų darbą.

Atlikti pirmieji kryptingi darbai šioje srityje, tačiau ateityje planuojamas intensyvesnis edukacinis procesas, kuris leis ne tik didinti darbuotojų motyvaciją, bet ir turės įtakos teikiamų paslaugų kokybei.

 

foto7 foto3 foto4 foto5