Laikinas apnakvindinimas ir laikinas apgyvendinimas (suaugusiems asmenims)

Panevėžio socialinių paslaugų centro (toliau — Centras) Nakvynės namai (toliau — skyrius) teikia socialinės priežiūros paslaugą — laikiną apnakvindinimą ir laikiną apgyvendinimą:

Laikino apnakvindinimo paslauga — tai nakvynės ir būtinųjų paslaugų (buitinių, asmens higienos) suteikimas asmenims krizių atvejais ar dėl šeimoje iškilusių problemų, dėl kurių atsiranda grėsmė asmens sveikatai ar gyvybei.

Laikinas apgyvendinimas — tai visuma paslaugų, kurios asmeniui (šeimai) teikiamos krizių atvejais, asmenims, grįžusiems iš įkalinimo vietų, socialinės rizikos asmenims, netekusiems būsto ir po medicininės reabilitacijos, siekiant integruoti juos į visuomenę.

Skyrius teikia asmenims (šeimai) tokias socialines paslaugas: informavimo, konsultavimo, tarpininkavimo, apgyvendinimo, kasdienio gyvenimo įgūdžių ugdymo ir palaikymo (tvarkant pinigų apskaitą, apsiperkant, planuojant ir atliekant namų ruošos darbus, bendraujant ir pan.), darbinių įgūdžių ugdymo (savarankiškas patalpų, aplinkos tvarkymas ir pan.), laisvalaikio organizavimo, asmeninės higienos paslaugų organizavimo (skalbimo paslaugų ir t.t.), maitinimo (vaikams, neįgaliesiems, senyvo amžiaus asmenims), kitas paslaugas, reikalingas asmeniui pagal jo savarankiškumo lygį.

Paslaugų gavėjai — socialinės rizikos suaugę asmenys, senyvo amžiaus asmenys, suaugę neįgalūs asmenys.

Paslaugų teikimo trukmė: apnakvindinimo — 1 kartas ne ilgiau kaip 3 paros, laikino apgyvendinimo— iki 6 mėn. ar ilgiau.

KUR KREIPTIS?

Asmuo (vienas iš suaugusių šeimos narių) ar jo globėjas, rūpintojas dėl apnakvindinimo paslaugų gavimo kreipiasi į Centrą, užpildo prašymą gauti socialines paslaugas.

Asmuo (šeima) dėl laikino apgyvendinimo paslaugų kreipiasi į Panevėžio miesto savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyrių.