Pagalbos į namus paslaugos

Pagalba į namus – tai asmens namuose teikiamos paslaugos, padedančios asmeniui (šeimai) tvarkytis buityje bei dalyvauti visuomenės gyvenime.

Paslaugų sudėtis (komplektas): informavimas, konsultavimas, tarpininkavimas ir atstovavimas, bendravimas, maitinimo organizavimas arba maisto nupirkimas, pristatymas ir pagalba ruošiant maistą, pagalba buityje ir namų ruošoje (skalbiant, tvarkant namus, apsiperkant, rūpinantis asmens higiena ir kt.), lydėjimas į įvairias įstaigas, kitos paslaugos, reikalingos asmeniui, norint sudaryti galimybes gyventi namuose.

Pagalbos į namus sudėtis konkrečiam asmeniui gali būti skirtinga, atsižvelgiant į jo poreikius, bet susidėti ne mažiau kaip iš 3 paslaugų.

Paslaugų teikimo trukmė – iki 10 valandų, 5 kartų per savaitę, iki 4 valandų per dieną Centro darbo dienomis ir valandomis.

Paslaugų gavėjai – suaugę asmenys ir jų šeimos, senyvo amžiaus asmenys ir jų šeimos, neįgalūs vaikai ir jų šeimos, kiti asmenys (laikinai dėl ligos ar kitų priežasčių savarankiškumo netekę asmenys). Pagalbos į namus paslaugos neteikiamos asmenims, turintiems psichikos ir elgesio sutrikimų, sergantiems užkrečiamomis ligomis, kai dėl ligos pobūdžio jie kelia pavojų sau ir kitiems.

Paslaugos organizuojamos ir teikiamos remiantis Lietuvos Respublikos socialinių paslaugų įstatymu, Socialinių paslaugų katalogu, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Panevėžio miesto savivaldybės tarybos sprendimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais socialinių paslaugų teikimą

Mokėjimo už pagalbos į namus paslaugas dydis asmeniui nustatomas individualiai, atsižvelgiant į asmens (šeimos) finansines galimybes.

Paslaugų gavėjai, kurių pajamos per mėnesį asmeniui arba vienam šeimos nariui yra nuo 2 VRP dydžio iki 3 VRP dydžio už pagalbos į namus paslaugas moka 25 proc. patvirtinto valandinio įkainio. Kai asmens pajamos nuo 3 iki 3,5 VRP dydžio, už pagalbos į namus paslaugas moka 50 proc. patvirtinto valandinio įkainio. Kai asmens pajamos viršija 3,5 VRP dydžio, už paslaugas moka 100 proc.

Prašymai ir dokumentai priimami Panevėžio socialinių paslaugų centre (A. Mackevičiaus g. 55A), 105 kab.

  • Prašymas-paraiška socialinėms paslaugoms gauti;
  • Asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas;
  • neįgaliojo pažymėjimas;
  • darbingumo lygio pažyma, išduota Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybos;
  • specialiųjų poreikių nustatymo pažyma, išduota Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybos;
  • sveikatos priežiūros įstaigos pažyma-išrašas iš medicininių dokumentų (forma Nr. 027/a), kurioje yra gydytojų išvada, kad reikalinga kito asmens priežiūra (dėl pažymos kreiptis į apylinkės terapeutą ar šeimos gydytoją);
  • pažymas apie asmens (šeimos) pajamas (atskirais atvejais);
  • teismo nutartis dėl globos ar rūpybos nustatymo (jei asmeniui nustatyta globa ar rūpyba).