Techninės pagalbos priemonių išdavimo tvarka

Techninės pagalbos priemonės (toliau – TPP) – tai bet koks neįgaliųjų naudojamas gaminys, įrankis, įranga ar techninė sistema, padedanti išvengti, kompensuoti, sumažinti arba pašalinti sutrikusių funkcijų įtaką sveikatos būklei, asmens savarankiškumui, ugdymuisi bei darbinei veiklai.

Panevėžio socialinių paslaugų centre TPP išduodamos Lietuvos Respublikos piliečiams, taip pat kitų valstybių piliečiams ir asmenims be pilietybės, deklaravusiems savo gyvenamąją vietą Panevėžio mieste ir turintiems judėjimo negalią, vadovaujantis 2008 metų balandžio 25 d. LR socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymu Nr. A1-126 „Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2006 m. gruodžio 19 d. įsakymo Nr. A1-338 „Dėl neįgaliųjų aprūpinimo techninės pagalbos priemonėmis ir šių priemonių įsigijimo išlaidų kompensavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“.

Asmenys, pageidaujantys įsigyti elektrinį vežimėlį, aktyvaus tipo vežimėlį, skuterį, individualiai pagamintą specialią techninės pagalbos priemonę bei priemones, skirtas asmenims, turintiems regėjimo ar klausos negalią, turi kreiptis į Techninės pagalbos neįgaliesiems centro prie SADM Panevėžio skyrių (Dainavos g. 23A, Panevėžys).

Techninės pagalbos priemonėms gauti reikalingi šie dokumentai:

  • Išrašas iš medicininių dokumentų (forma Nr. 027/A) (išskyrus neįgaliųjų vežimėlių reikmenims – tvirtinimo sistemoms, plaštakos apsauginėms priemonėms, varytuvams, vasariniams ir žieminiams antgaliams);
  • Prašymas dėl techninės pagalbos priemonės skyrimo (pildomas vietoje);
  • Asmens arba vieno iš tėvų (įtėvių, globėjų, rūpintojų) asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas.
  • Neįgaliojo pažymėjimas ir (ar) specialiojo nuolatinės slaugos poreikio nustatymo pažyma ar dokumentas, kuriame nurodyta, jog asmeniui nustatyta visiška negalia;
  • Užsieniečio teisę nuolat gyventi Lietuvos Respublikoje patvirtinantis dokumentas

TPP asmenys privalo atsiimti patys ne vėliau kaip per 30 dienų nuo informavimo, kad priemonė yra gauta, dienos. Neatsiėmus pageidaujamos techninės pagalbos priemonės per nustatytą laiką, ji atiduodama kitam asmeniui.

Asmeniui mirus, jo šeimos nariai, globėjai ar rūpintojai privalo per 30 dienų grąžinti asmens turėtą TPP. Laiku negrąžinus TPP ar nepratęsus sutarties, Panevėžio socialinių paslaugų centras turi teisę kreiptis į teismą dėl TPP išieškojimo.