Užsisakyti transportą

Specialaus transporto paslaugos teikimo tikslas – sudaryti sąlygas neįgaliesiems ir kitiems socialiai pažeidžiamiems asmenims integruotis į visuomenę.

Specialaus transporto paskirtis – teikti paslaugas asmenims, kurie dėl negalios, sunkios ligos, sužalojimo ar senatvės turi judėjimo problemų, dėl kitų ypatingų priežasčių negali naudotis viešuoju ar individualiu transportu.

Specialaus transporto paslauga skiriama:

1. dėl gydymo ir reabilitacijos vykti į miesto ir respublikines gydymo ir reabilitacijos įstaigas, ortopedijos įmones, sanatorijas, medicinos ir socialinės ekspertizės komisiją dėl pirminio ar pakartotinio neįgalumo lygio nustatymo;

2. aprūpinti paslaugų gavėjus techninės pagalbos priemonėmis, organizuoti tų priemonių gabenimą ir remontą;

3. neįgaliems moksleiviams nuvežti į mokymo įstaigas ir parvežti į namus;

4. buitinei pagalbai organizuoti;

5. kitų krizinių ir būtinų situacijų atvejais.

Specialaus transporto paslaugomis pagal eiliškumą gali naudotis:

1. neįgalūs vaikai ir jų šeimos;

2. suaugę neįgalūs asmenys ir jų šeimos;

3. senyvo amžiaus asmenys ir jų šeimos;

4. socialinės rizikos šeimos;

5. kiti asmenys, sergantys sunkiomis ligomis, patyrę traumų, sužeidimų.

Kaip užsisakyti specialaus transporto paslaugą?

Asmuo (vienas iš suaugusių šeimos narių) ar jo globėjas (rūpintojas), pageidaujantis gauti specialaus transporto paslaugą vykti už miesto ribų ar daugkartines paslaugas mieste, pateikia Centrui prašymą, kuriame nurodo vykimo datą, maršrutą ir priežastį. Prie prašymo turi būti pateikiami šie dokumentai:

1.asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas (pasas, asmens tapatybės kortelė ar leidimas nuolat gyventi Lietuvoje);

2. neįgaliojo arba senatvės pensininko pažymėjimas;

3. dokumentas, įrodantis vykimo tikslingumą (medikų siuntimas ar kitas dokumentas, jei toks yra).

Asmuo, besikreipiantis dėl vienkartinių transporto paslaugų mieste, paslaugą gali užsisakyti telefonu, jam pildyti atskiro prašymo ir pateikti papildomus dokumentus nereikia.

Mokėjimas už specialaus transporto paslaugą

Už specialaus transporto paslaugas moka visi paslaugas gaunantys asmenys. Paslaugos mieste kaina nustatoma pagal tuo metu galiojančias važiavimo miesto maršrutiniais autobusais bilietų (perkamų prekybos vietose be nuolaidos) kainas.

Vykstant už miesto ribų, paslaugos kaina nustatoma pagal tuo metu galiojančias Panevėžio autobusų parko priemiestinių autobusų bilietų (be nuolaidos) kainas.

Nevyriausybinės organizacijos moka mokestį pagal realiai patirtas paslaugos suteikimo išlaidas, įvertinus degalų sunaudojimą pagal patvirtintas normas ir tos dienos kainas, vairuotojų komandiruotės išlaidas.

Asmuo (vienas iš suaugusių šeimos narių) ar jo globėjas (rūpintojas), kuris pateikė prašymą gauti transporto paslaugą už miesto ribų, gavęs teigiamą atsakymą, privalo ateiti į Centrą ir sumokėti už būsimą kelionę socialiniam darbuotojui — konsultantui, kuris jam išduoda griežtos atskaitomybės pinigų priėmimo kvito antrąją dalį.

Asmuo, besinaudojantis vienkartinėmis specialaus transporto paslaugomis mieste, už paslaugą sumoka vairuotojui, kuris jam išduoda griežtos atskaitomybės pinigų priėmimo kvito antrąją dalį.

daugkartines specialaus transporto paslaugas mieste asmuo ar jo šeimos narys sumoka iki kito mėnesio 5 dienos socialiniam darbuotojui — konsultantui, kuris jam išduoda griežtos atskaitomybės pinigų priėmimo kvito antrąją dalį.

 Informacija telefonu mob. 867030326.