Reikalingas Socialinės globos ir pagalbos skyriaus vedėjas – skelbimo galiojimas pasibaigė

Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specifinius reikalavimus:

 1. turėti aukštąjį socialinių mokslų studijų srities, socialinio darbo krypties išsilavinimą;
 2. turėti ne mažesnę kaip 3 metų darbo patirtį socialinio darbo srityje ir ne mažesnę nei 1 metų vadovaujamo darbo patirtį.
 3. išmanyti Lietuvos socialinės apsaugos sistemą, socialinės apsaugos ir žmogaus teisių apsaugos sritį reglamentuojančius teisės aktus, žinoti ir gebėti taikyti Vyriausybės nutarimus, Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymus, kitus teisės aktus, Panevėžio miesto savivaldybės tarybos sprendimus, lokalius (Centro) teisės aktus;
 4. gerai žinoti ir gebėti taikyti Dokumentų rengimo taisykles bei Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisykles;
 5. mokėti dirbti su Microsoft Office programiniu paketu, naudotis moderniomis ryšių bei kitomis darbo priemonėmis;
 6.  gebėti savarankiškai planuoti ir organizuoti skyriaus veiklą, priimti sprendimus, tinkamai bendrauti, bendradarbiauti, dirbti komandoje;
 7. gebėti bendrauti užsienio kalba (prioritetas – anglų k.).

Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo tokias funkcijas:

 1. planuoja, organizuoja, vertina socialinės globos ir pagalbos Skyriaus darbuotojų darbą (vykdant skyriui priskirtas funkcijas) ir kontroliuoja socialinės globos ir kitų bendrųjų socialinių paslaugų kokybišką teikimą paslaugų gavėjams;
 2. konsultuoja Skyriaus darbuotojus dėl socialinių paslaugų: trumpalaikės socialinės globos institucijoje, dienos socialinės globos, teikia jiems metodinę pagalbą;
 3. nagrinėja ir vertina įvairių institucijų, klientų skundus, paklausimus, prašymus Skyriaus veiklos klausimais ir rengia raštų Skyriaus veiklos klausimais projektus (inicijuoja problemų sprendimą) ;
 4. informuoja Skyriaus darbuotojus apie gaunamus raštus, nurodymus, pasiūlymus, teisės aktus ir jų pasikeitimus;
 5. nagrinėja Skyriaus darbuotojų tarnybinius pranešimus,
 6. rengia Skyriaus darbo organizavimą ir paslaugų teikimą reglamentuojančius dokumentus (darbo grafikus, skyriaus nuostatų, pareigybių aprašymų projektus, planus, ataskaitas ir kitus dokumentus);
 7. rengia informaciją apie Skyriaus teikiamas paslaugas ir organizuoja jos pateikimą visuomenei,
 8. teikia Centro direktoriui ir direktoriaus pavaduotojui pasiūlymus dėl Skyriaus darbo organizavimo tobulinimo, laiku informuoja apie iškylančias problemas,
 9. bendradarbiauja su kitais Centro skyriais, taip pat su kitomis institucijomis, įstaigomis ir organizacijomis, esant poreikiui atstovauja Skyriui valstybinės valdžios ir valdymo institucijose,
 10. vertina paslaugos gavėjui teikiamų paslaugų efektyvumą, inicijuoja jų formos pakeitimą,
 11. organizuoja ir tvarko paslaugos gavėjų apskaitą, nenaudojamas bylas perduoda archyvuoti;
 12. veda duomenis į SPIS (Socialinės paramos informacinė sistema) duomenų bazę,
 13. užtikrina tinkamą asmens duomenų apsaugą, teikiant bei gaunant informaciją apie pareiškėjus, paslaugų gavėjus, tvarkant paslaugų teikimo dokumentus ir juos saugant.
 14. rengia ir įgyvendina socialines programas, projektus, kitas socialines priemones, dalyvauja Centro direktoriaus sudarytose komisijose, darbo grupėse,
 15. v