Siūlo darbą asmeninės higienos ir priežiūros paslaugų administratoriui

Pareigybės paskirtis – organizuoti asmeninės higienos ir priežiūros paslaugas, nustatyti  asmens galimybes pasirūpinti asmens higiena,  pildyti reikiamą dokumentaciją.

Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

Turėti aukštąjį išsilavinimą socialinių mokslų srities, vadybos, socialinio darbo/pedagogikos, viešojo administravimo ar verslo administravimo srityje.

Išmanyti Lietuvos socialinės apsaugos sistemą, socialinės apsaugos ir žmogaus teisių apsaugos sritį reglamentuojančius teisės aktus. Kelti kvalifikaciją pagal funkcijoms vykdyti nustatytus kvalifikacinius reikalavimus.

Žinoti ir taikyti kasos dokumentacijos įforminimo būdus.

Turėti kompiuterinio raštingumo, (Word, Excel, Power point, Outlook), naudojimosi moderniomis ryšių ir informacijos rengimo, saugojimo, paieškos, perdavimo priemonėmis įgūdžių.

Gerai žinoti ir gebėti taikyti dokumentų priėmimo, saugojimo ir atidavimo į archyvą tvarką, Dokumentų rengimo taisykles bei Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisykles.

Gebėti savarankiškai planuoti ir organizuoti savo darbą, mokėti kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją bei rengti išvadas ir teikti pasiūlymus.

Dokumentus :

CV, išsilavinimą pagrindžiantį dokumentą, asmens dokumento kopiją, prašymą

pateikti iki lapkričio 3 d. Mackevičiaus 55 A,  233kb.