Skubiai reikalingas komunikacijos koordinatorius

Pareigybės paskirtis – užtikrinti sklandų vidinės ir išorinės komunikacijos vykdymą.
Specialūs reikalavimai:
Turėti aukštąjį socialinių mokslų studijų srities išsilavinimą (prioritetas- aukštasis universitetinis
vadybos, socialinio darbo/pedagogikos, viešojo administravimo ar verslo administravimo srityje).
Turėti projektinio darbo patirties.
Išmanyti Lietuvos socialinės apsaugos sistemą, socialinės apsaugos ir žmogaus teisių apsaugos sritį reglamentuojančius teisės aktus, žinoti LR viešųjų pirkimų įstatymą, Lietuvos Respublikos mokesčių administravimą reglamentuojančius teisės aktus.
Turėti kompiuterinio raštingumo (Word, Excel, Power Point, Outlook), naudojimosi moderniomis ryšių ir informacijos rengimo, saugojimo, paieškos, perdavimo priemonėmis įgūdžių.
Gerai žinoti ir gebėti taikyti Dokumentų rengimo taisykles bei Dokumentų tvarkymo ir apskaitos
taisykles.
Turėti puikius informacijos sisteminimo ir pristatymo lietuvių kalba įgūdžius.
Anglų kalbos mokėjimas (raštu ir žodžiu).
Darbo pobūdis:
sekti kvietimus teikti projektų ir programų paraiškas, rengti ir /arba padėti Centro padalinių atstovams rengti projektų paraiškas, galimybių studijas, socialines programas ir panašius dokumentus, ieškoti ir koordinuoti paramos bei labdaros gavimą, dalyvauti Centro veiklos planavime, rengti ir teikti įvairią dokumentaciją – siunčiamų raštų, paklausimų, Centro direktoriaus įsakymų projektus, apibendrinti Centro padalinių teikiamus metinius darbo planus, ataskaitas, planuoti ir koordinuoti Centro vidinę komunikaciją, padėti rengti metinius, visuotinius susirinkimus, vykdyti darbuotojų informavimą ir konsultavimą, konsultuoti darbuotojus vidinės komunikacijos įrankių naudojimo klausimais.
Dokumentus pateikti iki spalio 4 d. A. Mackevičiaus 55 A, 233 kab. nuo 8 iki 16 val., (pietų pertrauka – nuo 12 iki 12.45 val.). Telefonas pasiteirauti 860419683.