Vadovo gyvenimo aprašymas

vadovo-nuotrauka

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lina Kazokienė

Išsilavinimas

2002 m. Kauno technologijos universitete įgytas vadybos ir verslo administravimo bakalauro laipsnis.

2004 m. Kauno technologijos universitete įgytas vadybos ir verslo administravimo magistro laipsnis.

2010 m. apgintas socialinių mokslų (vadybos ir administravimo) daktaro laipsnis. Daktaro disertacijos tema „Verslo įmonių ryšių su visuomene efektyvumo vertinimas“.

Darbinė veikla

2017-01-17 iki dabar Panevėžio socialinių paslaugų centro direktorė
2015-06-15 iki 2016-11-15 Panevėžio miesto savivaldybės mero patarėja
2005-09-01 iki 2017-06-26 Mokslinis-metodinis darbas Kauno technologijos universitete
2005-01 iki 2008-10 UAB „Arpeka“ projektų vadovas, vėliau-vadovas

 

VADOVO EINAMŲJŲ METŲ VEIKLOS

 

Einamųjų metų veiklos užduotys / einamųjų metų užduotys

Siektini rezultatai

Nustatyti rezultatų vertinimo rodikliai (kiekybiniai, kokybiniai, laiko ir kiti rodikliai, kuriais vadovaudamasis vadovas / institucijos vadovas ar jo įgaliotas asmuo vertins, ar nustatytos užduotys įvykdytos)

1. Socialinių paslaugų plėtra 1.1. Laikinosios  priežiūros paslaugos organizavimas.

1.2. Integralios pagalbos paslaugų tęstinumo užtikrinimas pasibaigus projektui.

Pritaikytos patalpos laikinosios  priežiūros paslaugos teikimui (I ketv. 1 butas).

Teikiamos integralios pagalbos paslaugos pagal poreikį, vidutiniškai 27 paslaugų gavėjams (iki IV ketv. pab.).

2. Darbo organizavimo tobulinimas 2.1. Organizuoti profesinės darbo rizikos vertinimą darbo vietose, integruojant interaktyvią priemonę OiRa. Su vertinimo rezultatais supažindinti savivaldybės administraciją, teikti siūlymus.

2.2. Atlikti situacijos analizę dėl įstaigos organizacinės hierarchinės struktūros, pristatyti analizės rezultatus savivaldybės administracijai,  kartu suformuoti tolesnius struktūrinius sprendimus.

2.3. Paslaugų teikimo tvarkų atnaujinimas.

Organizuotas profesinės darbo rizikos vertinimas darbo vietose, su vertinimo rezultatais supažindinti savivaldybės administracija, pateikti siūlymai (iki IV ketv. pab.).

 

Atlikta situacijos analizė (II ketv.) dėl įstaigos organizacinės hierarchinės struktūros, jos rezultatai pristatyti savivaldybės administracijai, kartu suformuoti tolesni sprendimai (II ketv.).

 

Atnaujinta ne mažiau nei 10 paslaugų teikimo tvarkų (IV ketv.).

3. Vadovo kompetencijų: asmeninio veiksmingumo, mokėjimo mokytis,  bendravimo ir informavimo tobulinimas. 3.1. Kvalifikacijos kėlimas vadovo bendrųjų kompetencijų srityse. Išklausyta 16 val. mokymų (IV ketv.).
4. Vaikų emocinės gerovės stiprinimas. 4.1.  Organizuoti emocinių kompetencijų ugdymo programą tėvams.

4.2. Organizuoti praktinę konferenciją „Vaikų emocinė gerovė 2020: strategija ir įgyvendinimas“.

Organizuota ir pravesta emocinių kompetencijų ugdymo programa ne mažiau nei 12 tėvų (III ketv.).

 

Organizuota praktinė konferencija, kurioje dalyvavo ne mažiau nei 40 klausytojų (iki IV ketv).